Scribble on the box

฿325.00Price
  • Scribble on the Box สีเทียนเขียนแล้วลบเขียนใหม่ได้ สามารถเขียนชื่อ หรือเขียนข้อความต่างๆ ลงบนสติกเกอร์ไวนิลที่สามารถผ่านการล้างน้ำได้นานหลายสัปดาห์ 1 ชุดประกอบด้วย

    • สติกเกอร์ไวนิล 8 ชิ้น
    • สี 4 แท่ง